Nano2you nano ochrana nanoimpregnacia nanoprodukty

Obchodné podmienky

 

 

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Nanotrading s.r.o., so sídlom Rosinská cesta 9, 01001 Žilina , IČO: 36440761, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu žilina, vložka č. 1727/L, oddiel Sro. (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na uvedenej internetovej stránke

 

2. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi (kupujúcemu) a umožňuje mu tento tovar objednávať prostredníctvom aplikácie eshopu www.nano2you.sk (ďalej iba „internetový obchod“). Tieto obchodné podmienky sú viazané iba na nákup v internetovom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci zároveň potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke internetového obchodu www.nano2you.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu potvrdená na základe dopytu (zaslania objednávky) od kupujúceho.

 

4. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a z oficiálnych stránok výrobcu/dovozcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

 

5. Obrázky zobrazené pri výrobku sú reálne, ale predávajúci si zároveň vyhradzuje právo použiť ilustračné zobrazenie tovaru. Pokiaľ sa jedná o ilustračný obrázok je tento jasne rozoznateľný označením "Ilust".

 

6. Ponukové ceny uvedené na internetovom obchode sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho pri objednávke tovaru. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy, balné, prípadne poplatky za poštové služby. Nákupná cena bude považovaná za zaplatenú až v okamihu pripísania celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho, alebo na účet prepravnej spoločnosti v prípade platby na dobierku. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon nestanoví inak.

 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu internetového obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný spätne informačný email, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom, a ani sa objednávka nepovažuje za potvrdenú a záväznú.

 

2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení ceny, dostupnosti tovaru a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Pri potvrdení bude stanovená cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom kupujúceho dlhší ako 7-14 pracovných dní.

 

3. Dodávateľ je viazaný ponukou, vrátane ceny tovaru, od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vzniká vystavením dokladu, následne bude tovar odoslaný k zákazníkovi. V prípade, že objednaný tovaru nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravnej spoločnosti do 7 -14 pracovných dní od obdržania objednávky, vyexpeduje ju predávajúci najneskôr do 4 týždňov po obdržaní objednávky. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia najneskôr posledný deň dodacej lehoty. Ak nie je predávajúci do 4 týždňov schopný odoslať tovar odberateľovi (odovzdať prepravnej spoločnosti), je povinný vrátiť zaplatenú sumu k potvrdenej objednávke späť na účet odberateľa najneskôr do 30 dní.

 

Stornovanie objednávky

 

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky v nasledovných prípadoch:

 

Do 24 hodín od vytvorenia objednávky alebo pokiaľ nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho;

V prípade, že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.

 

2. V prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade, ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.

 

3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak kupujúci neodpovedá na e-mail alebo nie je telefonicky zastihnuteľný po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

 

4.Ochrana korektných zákazníkov - zaznamenali sme zákazníkov, ktorí si objednali tovar, ale odmietli prevzatie. Vzniknuté náklady by bolo nutné časom premietnuť do ceny dopravného alebo do ceny tovaru. Tento krok by však trestal zvyšných 99% korektných zákazníkov. Preto sme sa rozhodli vymáhať prostredníctvom advokátskej kancelárie vzniknuté náklady a manipulačný poplatok vo výške 12 EUR od zákazníkov, ktorí odmietnu prevzatie zásielky.

 

Podmienky dodania tovaru

 

1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7-14 pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúcemu.

 

2. Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu nebudú dodatočné reklamácie akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

 

3. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenia samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.2.), je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

 

4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží doklad e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, bude pribalený s tovarom v balení.

 

5. Kupujúci je spravidla informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením e-mailom, resp. prostredníctvom textovej správy (SMS). Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese uvedenej pre doručenie tovaru. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

 

6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

7. Doručenie obchodným balíkom GLS,  v rámci SR:

 

 

GLS : Pri platbe na dobierku je cena poštovného a balného od 3,9 EUR, podľa hmotnosti tovaru.

Pri objednávke a zaslaní na dobierku je účtovaný dobierkový poplatok 1,00€.

 

UPOZORNENIE: V prípade objednávky viacerých kusov tovaru, nachádzajúcich sa na rôznych skladových lokalitách, bude objednávka pravdepodobne vybavená niekoľkými, na sebe nezávislými dodávkami.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

 

2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod., a v originálnom obale.

 

4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, bližšie určený kupujúcim. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar bol zákazníkom rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania a po skompletizovaní tovaru, obalu a príslušenstva je možné tovar opätovne predať ako nový.

 

5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, bližšie určený kupujúcim.

 

6. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Výnimku tvorí prípad, ak dodaný tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo charakteristike tovaru uvedeného na internetovom obchode www.nano2you.sk

V tomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie nákladov spojených s vrátením tovaru kupujúcemu, alebo na adekvátnu zľavu z nasledovnej objednávky.

 

Spracovanie osobných údajov

 

1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení dokladu, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, a najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

 

2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail.

 

3. Predávajúci odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 6.2.

 

Záverečné ustanovenia

 

1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

2.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

3.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

4.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Ochrana osobných údajov

 

Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.

 

V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.

Všetci pracovníci, ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.

Ak si neželáte dostávať e-maily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom.

Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami vloženého príspevku alebo všetkých vložených príspevkov z vášho konta e-mailom.

Taktiež nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.nano2you.sk:

 

Nanotrading s.r.o.

Rosinska cesta 9

01001 Žilina

 

IČO: 36440761

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.nano2you.sk

 

Sprostredkovateľ :

 

 GLS spol. s r.o.

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, dobierková suma.

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Vystavenie daňového dokladu, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).

Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.

Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.

Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.nano2you.sk

Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

Zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.nano2you.sk, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

Zoznam spracovávaných osobných údajov

 

Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ.

Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia.

Kontaktné údaje:

Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.

Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.

Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

 

Nutnosť poskytnutia osobných údajov

 

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť požadované údaje pri realizovaní objednávky.

 

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

 

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

 

Zverejnenie údajov

 

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.

Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.

Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Likvidáciu jej osobných údajov

Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "moje konto", po prihlásení zákazníka.

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

 

Prajeme Vám príjemný nákup       Team Nano2you.sk